Algemene voorwaarden – Praktijk HSP

1. Algemeen

Praktijk HSP is opgericht door M.G Winkelhorst-Diemel gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78643449. Praktijk HSP richt zich op het sociaal-emotioneel begeleiden van kinderen en (jong)volwassenen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk HSP en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 consult.

Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon

4. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder ‘tarieven‘ op de website www.praktijk-hsp.nl, of na te vragen bij Praktijk HSP. Alle bedragen zijn in het kader van de KOR vrijgesteld van BTW. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

5. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Praktijk HSP.

Praktijk HSP

Rekeningnummer: NL056 BUNQ 2045 8336 23

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Praktijk HSP een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Praktijk HSP gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk €5 per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk HSP volgens de aangegeven datum, is Praktijk HSP genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Praktijk HSP gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

6. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Praktijk HSP u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Praktijk HSP is resultaat-gericht zonder dat resultaat te garanderen. Praktijk HSP is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk HSP, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk HSP. 

7. Begeleiding

Praktijk HSP is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk HSP kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Vertrouwelijkheid

Praktijk HSP is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Zie ook het Privacy Statement op de website.

9. Regels rond een afspraak voor kinderen.

De ouder/verzorger brengt het kind op de afgesproken tijd en haalt het kind op tijd weer op. Tijdens de sessies kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van een algemene wachtruimte. De ouder/verzorger dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te blijven. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

10. Observatie en verslag

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Praktijk HSP gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.