Privacyverklaring

Praktijk HSP, gevestigd aan Rederijkershoeve 31
7326 TH Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.praktijk-hsp.nl

Praktijk HSP
Rederijkershoeve 31
7326 TH Apeldoorn

+31 (0) 6 29 24 26 19

Marieke Winkelhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk HSP, zij is te bereiken via m.winkelhorst@praktijk-hsp.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk HSP verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk HSP verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Praktijk HSP verwerkt alleen gegevens van (potentiële) cliënten die jonger zijn dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd. Als je er desondanks toch van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-hsp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Praktijk HSP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze diensten te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Praktijk HSP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Praktijk HSP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar na het laatste consult of contact.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Praktijk HSP verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk HSP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Praktijk HSP gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk HSP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere – door jou genoemde – organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-hsp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Praktijk HSP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Praktijk HSP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk via info@praktijk-hsp.nl.